Knupīšu turētāji

1. Mērķis un vispārīga informācija

Šis juridiskais un privātuma paziņojums (turpmāk "juridiskais paziņojums") regulē piekļuvi vietnei www.chupeteros.es (turpmāk "tīmeklis") un tās izmantošanu, kuru AE (turpmāk "Chupeteros. Es") dara pieejamu. lietotājiem (turpmāk "Lietotājs (-i)") kā viņu īpašnieks un pārvaldnieks. Vietnes Chupeteros.es dati ir šādi:

Nomināls: Darbības flor de lirio SLU
Adrese: Afueras sn 22193 Yéqueda - Huesca (Spānija)
E-pasts: cliente@chupeteros.es

Šis juridiskais paziņojums regulē piekļuvi vietnei Chupeteros.es (turpmāk "Web") un lietošanu. Neskatoties uz iepriekšminēto, uz Web saturošo vietu vai pakalpojumu izmantošanu var attiekties citi lietošanas nosacījumi. Šajā gadījumā ir jāievēro arī attiecīgie nosacījumi, par kuriem tiks pienācīgi ziņots.

Vietne Chupeteros.es patur tiesības jebkurā laikā papildināt, modificēt vai aizstāt šo juridisko paziņojumu, kā arī citus vispārīgus vai īpašus nosacījumus, saprotot, ka tikai šādu izmaiņu publicēšanai tīmeklī būs paziņojuma sekas. Tādēļ mēs lūdzam Lietotāju to rūpīgi izlasīt katru reizi, kad viņš piekļūst portālam, atturoties no tīmekļa lietošanas, ja viņš nepiekrīt nevienam no noteiktajiem nosacījumiem.

2. Lietotāja tiesības un pienākumi

Par piekļuvi tīmeklim ir atbildīgi tikai lietotāji, un tas nozīmē, ka ir jāpieņem un jāzina vienmēr spēkā esošie juridiskie brīdinājumi, lietošanas nosacījumi un lietošanas noteikumi, tāpēc viņiem vienmēr ir rūpīgi jāizlasa šis juridiskais paziņojums, kad viņi piekļūst tīmeklim. Jebkura piedāvāto pakalpojumu atribūtu izmantošana no paša sākuma ir lietotāja nosacījums, un tā tiks uzskatīta par skaidru, brīvprātīgu un bez ierunām pieņemtu šo juridisko paziņojumu.

Lai piekļūtu tīmekļa pakalpojumiem, Lietotājam ir jābūt pilngadīgam, viņam jābūt tiesībspējai un pārstāvībai, kas nepieciešama līguma noslēgšanai.

Tīmeklī piedāvāto pakalpojumu izmantošana nozīmē, ka Lietotājs ir piekritis ievērot minēto pakalpojumu un tīmekļa juridiskā paziņojuma prasības.

Lietotājs, kurš piekļūst tīmeklim, apņemas ievērot šo juridisko paziņojumu un īpašos lietošanas norādījumus, kas tiek parādīti visu laiku. Tāpat tā apņemas vienmēr rīkoties saskaņā ar likumu, ievērojot labas paražas un godprātīgi, ievērojot attiecīgā dienesta raksturam atbilstošu rūpību. Tādējādi Lietotājs nedrīkst veikt nekādas izmaiņas vai izmaiņas Web saturā, izņemot datus, kurus Lietotājs ir ievadījis, kā arī nekādā veidā nesabojās tā integritāti vai darbību.

Vietne Chupeteros.es var izdzēst vai apturēt piekļuvi tīmeklim lietotājam, kurš ir pārkāpis kādu no šajā juridiskajā paziņojumā paustajām saistībām. Lietotājs, kurš brīvprātīgi pārkāpj kādu no iepriekšminētajām saistībām, būs atbildīgs par visiem zaudējumiem, ko tā rezultātā nodara vietnei Chupeteros.es.

3. Atbildības izslēgšana

Chupeteros.es patur tiesības tehnisku, drošības vai citu iemeslu dēļ jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt piekļuvi tīmeklim, kā arī jebkādu vai visu ar to saistīto Pakalpojumu sniegšanu tehnisku, drošības vai citu iemeslu dēļ. strāvas padeves pārtraukums vai kāds cits iemesls.

Vietne Chupeteros.es nav atbildīga par lēmumiem, kas pieņemti, izmantojot tīmeklī sniegto informāciju, kā arī par Lietotājam nodarītajiem zaudējumiem, kas izriet no minētās informācijas.

Vietne Chupeteros.es nav atbildīga par jebkāda veida zaudējumiem, kas Lietotājam radušies sakarā ar kļūmēm saistībā ar telekomunikāciju tīkliem, kas izraisa Web pakalpojuma apturēšanu, atcelšanu vai pārtraukšanu, vai nepārvaramas varas vai Dieva rīcības dēļ.

4. Intelektuālais un rūpnieciskais īpašums. Hipersaites

Viss Web saturs, zīmoli, noformējumi, logotipi, ikonas, programmatūra, tirdzniecības nosaukumi, domēnu vārdi un visas citas pazīmes vai elementi, kas ir aizsargājami ar intelektuālā vai rūpnieciskā īpašuma tiesībām, ir vietnes Chupeteros.es vai trešām personām, kas ir pienācīgi pilnvarojušas to iekļaut, un kuras ir autores vai tiesību īpašnieces.

Nekādā gadījumā nedrīkst saprast, ka tiek piešķirta kāda licence vai atteikšanās, pārsūtīšana, pilnīga vai daļēja šo tiesību nodošana, kā arī netiek piešķirtas nekādas tiesības, it īpaši minēto tiesību izmantošana, reproducēšana, izplatīšana, pārveidošana vai publiska saziņa. saturu bez iepriekšējas rakstiskas Chupeteros.es vai attiecīgo trešo personu rakstiskas atļaujas. Par jebkuru šajā sadaļā minēto intelektuālā vai rūpnieciskā īpašuma tiesību pārkāpumiem tiks ierosināta kriminālatbildība un civiltiesiskas darbības, kas paredzētas pašreizējos tiesību aktos.

Lietotājiem un parasti tiem, kuri plāno izveidot hipersaiti starp savu vietni un tīmekli (turpmāk "hipersaite"), ir jābūt vietnes Chupeteros.es tiešai pilnvarai un jāatbilst šādiem nosacījumiem:

Hipersaite ļaus piekļūt tikai tīmekļa mājas lapai vai mājas lapai vai konkrētam vietnei, kuru autorizējis Chupeteros.es;
Tīmekļa vietnēs netiks izveidots rāmis;
Par Chupeteros.es, tā vadītājiem, cilvēkiem un produktiem netiks sniegti nepatiesi, neprecīzi vai nepareizi apgalvojumi vai norādes;
Netiks paziņots vai netieši norādīts, ka Chupeteros.es ir pilnvarojis Hipersaiti vai ka tas jebkādā veidā ir uzraugījis vai uzņēmies pakalpojumus, kas tiek piedāvāti vai padarīti pieejami tīmekļa vietnei, kurā ir izveidota Hipersaite;
Izņemot tos, kuri ir vienas un tās pašas hipersaites daļa, tīmekļa vietnē, kurā ir izveidota hipersaite, nebūs neviena zīmola, komerciālā nosaukuma, uzņēmuma etiķetes, nosaukuma, logotipa, saukļa vai citas atšķirīgas zīmes, kas pieder vietnei Chupeteros.es.
Tīmekļa vietne, kurā ir izveidota hipersaite, nesaturēs informāciju vai saturu, kas ir nelikumīgs, pretrunā ar morāli un vispārpieņemtajiem labajiem ieradumiem un sabiedrisko kārtību, kā arī tajā nebūs satura, kas ir pretrunā ar trešo personu tiesībām.
Hipersaites izveide nekādā gadījumā nenozīmē, ka pastāv attiecības starp Chupeteros.es un tās vietnes īpašnieku, kurā tā ir izveidota, un tas nenozīmē, ka Chupeteros.es ir akceptējis vai apstiprinājis tās saturu vai pakalpojumus.

5. Datu aizsardzība un privātums

Ievads: ar informāciju, kuru mēs jums sniegsim turpmāk, vietne Chupeteros.es vēlas, lai jūs uzzinātu, kāda ir jūsu personas datiem piemērotā konfidencialitātes politika.

Atbilstība datu aizsardzības noteikumiem: Chupeteros.es, atbilst visām prasībām, kuras nosaka pašreizējie personas datu aizsardzības noteikumi, un visi mūsu atbildībā esošie dati ir apstrādāti saskaņā ar likumdošanas prasībām.

Drošības pasākumi: tiks saglabāti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie drošības pasākumi, kas garantē to konfidencialitāti.

Informācija, kuru jūs sniedzat vietnei Chupeteros.es, apņemas būt patiesa un patiesa.

Mērķi: dati, kurus jūs mums sniedzat, un tie, kas iegūti jūsu attiecībās ar mums, tiks iekļauti failā vai failos, kas pieder Chupeteros.es, un tos var apstrādāt šādiem mērķiem:

Vispārējā vadība: tie galvenokārt tiks veltīti mērķiem, kas saistīti ar vispārējās administrācijas pārvaldību, uzturēšanu, atbilstību, attīstību, kontroli un jūsu attiecību ar mums vadību.
Izveidojiet kontu (reģistrējieties): lai reģistrētos, sniegtu savus datus un vajadzības gadījumā noslēgtu līgumu ar mums, jums jābūt vecākam par astoņpadsmit gadiem. Lai nopirktu, jums jāreģistrējas. Papildus reģistrēšanai klienta privātajā daļā, cita starpā, jūs varēsit cita starpā apskatīt savu pasūtījumu vēsturi, pieprasīt cenu, rēķinus, preču katalogu utt. Lai pabeigtu reģistrācijas procesu, ir nepieciešams ievadīt paroli. Parole ir kods, kuru zināt tikai jūs. Piekļuves parole ir personiska un nav pārsūtāma. Interneta lietotājs apņemas nekavējoties uzticami informēt vietni Chupeteros.es par paroles nozaudēšanu, zādzību vai tamlīdzīgu, kas varētu apdraudēt viņa paroles konfidencialitāti.
Paziņojumi no Chupeteros.es: ja, sniedzot mums savus datus, jūs norādāt, ka piekrītat saņemt paziņojumus no Chupeteros.es, mēs jūs informējam un jūs skaidri piekrītat, ka tie tiks izmantoti jūsu attiecību laikā un pēc mums, lai mēs varētu jums nosūtīt informācija un reklāma jebkādā veidā, pat elektroniski, pa e-pastu vai tamlīdzīgi: (i) Chupeteros.es un trešo personu ar nozari un produktu pārdošanu saistītie produkti un / vai pakalpojumi; (ii) lai mēs jums nosūtītu savu biļetenu; (iii) lai mēs varētu veikt kvalitātes pētījumus un apsekojumus.
Kontaktpersona, ieteikums, komentārs vai sadarbība: šajās veidlapās nosūtītie dati tiks izmantoti, lai pārvaldītu jūsu kontaktu, ieteikumus, komentārus vai sadarbību.
Saņemiet mūsu piedāvājumus: mēs jūs informējam un jūs skaidri piekrītat, ka, sniedzot mums savus datus, tie tiks izmantoti jūsu attiecību laikā ar mums un pēc tām, lai mēs varētu nosūtīt jums informāciju un reklāmas jebkādos veidos, tostarp elektroniski, e-pastā vai līdzīgi: (i) Chupeteros.es un trešo personu produkti un / vai pakalpojumi; (ii) lai mēs jums nosūtītu savu biļetenu; (iii) lai mēs varētu veikt kvalitātes pētījumus un apsekojumus.
Jūs vēlaties būt daļa no mūsu komandas: ja nosūtīsit mums savu CV, jūsu dati tiks izmantoti personāla vadības un atlases galvenajam mērķim. Ja divu mēnešu laikā no saņemšanas dienas mēs jums neesam atbildējuši, tas ir, ka mēs neesam pieņēmuši jūsu pieprasījumu, un mēs jūs informējam, ka mēs jūsu datus glabāsim mazāk nekā divus gadus, ja nākotnē saprotam, ka tie iekļaujas kādā no esošo darba profilu.
Sociālie tīkli: mēs jūs informējam, ka esam klāt sociālajos tīklos. Datu apstrādi, ko veic cilvēki, kuri kļūst par sekotājiem (un / vai veic jebkādas saites vai savienojuma darbības, izmantojot sociālos tīklus) vietņu Chupeteros.es oficiālajās lapās sociālajos tīklos, regulēs šī sadaļa. šī juridiskā un privātuma paziņojuma pārējo daļu, kā arī tos lietošanas nosacījumus, privātuma politikas un citus piekļuves, izmantošanas un līdzīgus noteikumus, kas pieder attiecīgajam sociālajam tīklam. Vietne Chupeteros.es apstrādās jūsu datus, lai pareizi pārvaldītu jūsu klātbūtni attiecīgajā sociālajā tīklā, informētu jūs par vietnes Chupeteros.es vai trešo personu darbībām, produktiem un / vai pakalpojumiem, kas varētu būt saistīti arī ar mūsu darbību. tāpat kā jebkuram citam mērķim, ko var atļaut sociālo tīklu noteikumi.
Mēs jūs informējam, ka jūsu personas dati netiks segmentēti.
Datu paziņošana: Lietotājs piekrīt, ka viņu dati tiek apstrādāti un / vai paziņoti grupas Chupeteros.es uzņēmumiem, kuru informācija atrodama šeit, tiem pašiem mērķiem, kuriem tie ir sniegti.

Tāpat tos var apstrādāt un / vai paziņot trešajām personām, lai izpildītu iespējamās juridiskās un / vai līgumiskās saistības.

Trešās puses dati: ja jūs mums sniedzat trešās personas personas datus, jums iepriekš par tām jāinformē un jāpieprasa viņu piekrišana šeit izklāstītajiem punktiem.

Hipersaites: mūsu vietnē nav hipersaites, kas ļautu sazināties ar jūsu datiem ar citām vietnēm.

Ietekmēto personu tiesības: ja nepieciešams, varat izmantot savas piekļuves, labošanas, atcelšanas un iebildumu tiesības, pievienojot oficiāla dokumenta kopijai, kas jūs identificē, pievienojot Chupeteros.es fiskālo adresi, vai nosūtot e-pastu uz klienti @ chupeteros. uz aploksnes vai ziņojuma priekšmetā norāda: Chupeteros.es, juridiskais un privātuma paziņojums.

Visu šo iemeslu dēļ mēs sapratīsim, ka gadījumā, ja mums sniedzat savus datus, jūs skaidri pilnvarojat mūs apstrādāt jūsu datus, kā aprakstīts iepriekš.

6. cepumi

Attiecībā uz sīkdatnēm mēs lūdzam iepazīties ar mūsu "Sīkdatņu politiku".

7. Piemērojamie tiesību akti

Šo juridisko un konfidencialitātes paziņojumu reglamentē Spānijas likumi. Tajos gadījumos, kad normatīvie akti paredz pušu iespēju pakļauties jurisdikcijai, abas puses, skaidri atsakoties no jebkuras citas jurisdikcijas, kas tām var atbilst, iesniedz Huesca pilsētas (Spānija) tiesās un tribunālos.
© Chupeteros.es
aploksnelietotājsševrons uz leju
Iepirkumu grozs0
Jūs vēl neesat pievienojis produktus.
Turpiniet skatīties
LinkedIn facebook Pinterest youtube rss čivināt Instagram facebook-tukšs rss-tukšs linkedin-tukša Pinterest youtube čivināt Instagram